El Pacte Nacional per a la transició energètica estableix 7 eixos claus:

Garantir els drets energètics bàsics dels ciutadans i consumidors i la seva participació en la presa de decisions.

 • Garantir el dret fonamental d’accés a l’energia

- Combatre la pobresa energètica amb bonus social, xecs, mesures enfront l’impagament i mesures d’estalvi i eficiència energètica.
 

 • Garantir la defensa dels drets dels consumidors

- Contractació
- Atenció al client
- Qualitat
- Coneixement de l'origen de l'energia i el seu impacte ambiental

eix1
 • Potenciar la diversificació de l’aprovisionament energètic exterior:
  - Desenvolupament de sistemes d’emmagatzematge a gran, mitjana i petita escala
  - Increment de les interconnexions (elèctriques i de gas natural –MidCat–)

 • Potenciar la diversificació de l’oferta energètica interior:
  - Diversificació de vectors energètics
  - Mix elèctric diversificat
  - Oferta àmplia d’operadors (incloent el foment per a la creació de nous operadors: cooperatives, consorcis,...)

 

 • Disminuir la dependència energètica exterior
  - Potenciar les energies renovables autòctones i l’estalvi i l’eficiència energètica
  - Gestió de la demanda i emmagatzematge d’energia elèctrica, com a factor d’eficiència en l’operació del sistema

 • Garantir la qualitat i fiabilitat dels subministraments energètics
  - Fixar objectius i establir indicadors
  - Mecanismes de reglamentació tècnica i regulació econòmica per promoure inversions en xarxes energètiques intel·ligents
eix2
 • Estalvi i eficiència energètica en tots els sectors consumidors i canvi d’hàbits cap a contenció i sobrietat

 • Disposar d’un organisme públic potent, reforçant les competències de l’actual ICAEN o reconversió en una nova Agència d’Energia.

 • Afavorir la implantació de sistemes intel·ligents de mesura, monitorització i control (smart metering)

 • Reduir el consum energètic un 25% l’any 2025, respecte 2007, a la Generalitat de Catalunya (inversions en equips d’alta eficiència i gestió de l’energia)

 • Indústria:
  - Canvis tecnològics en processos industrials
  - Renovació de tecnologies energètiques horitzontals
  - Cogeneració

 • Edificació:
  - Rehabilitació energètica
  - Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)
  - Polítiques d’ordenació del territori i urbanisme
  - Infraestructura per a la recàrrega vinculada de vehicles elèctrics en els nous edificis

 • Transport:
  - Model territorial compacte
  - Mobilitat no motoritzada (a peu, bicicleta...) i el transport públic col·lectiu
  - Transport de mercaderies per ferrocarril i renovació del parc mòbil de mercaderies
  - Vehicle elèctric

 • Primari:
  - Modernització del parc de tractors i maquinària agrària
  - Sistemes i processos energèticament eficients

 • Impulsar la cogeneració (continuïtat, renovació i diagnòstics de noves instal·lacions)

 • Promoure l’economia circular, afavorint una forta eficiència en l’ús dels recursos, i afavorir el reaprofitament dels residus mitjançant la seva valorització energètica.
eix3
 • Assolir un model energètic català basat al 100% en les energies renovables desitjablement a l’horitzó 2050
 • Desenvolupar una planificació territorial coherent amb l’aprofitament d’energies renovables autòctones
 • Definir un marc tècnic i regulatori adient per a la implantació de la generació d’energia elèctrica renovable
 • Impulsar l’autoconsum d’energia elèctrica amb energies renovables
 • Impulsar el desenvolupament de les xarxes elèctriques i l’emmagatzematge d’energia elèctrica, que permetin la connexió de la generació distribuïda d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable
 • Impulsar l’energia eòlica i energia solar fotovoltaica i mantenir la generació hidroelèctrica
 • Impulsar l’energia solar i la geotèrmia
 • Aprofitar el potenciar del món rural per a produir energies renovables
 • Impulsar i administrar la utilització dels recursos de biomassa dels boscos
 • Fomentar la producció de biogàs
 • Impulsar el desenvolupament de les tecnologies de producció de biocombustibles
 • Integrar els projectes d’energies renovables amb la realitat social i econòmica del territori
eix4
 • Impulsar l’actuació de l’IREC i altres centres de recerca catalans. Crear un observatori de prospectiva tecnològica que defineixi el roadmap de la recerca a curt, mig i llarg termini
 • Afavorir la recerca aplicada en els vehicles elèctrics, especialment en bateries i tecnologies de recàrrega
 • Avançar en el disseny de xarxes elèctriques intel·ligents: generació distribuïda, autoconsum, emmagatzematge elèctric i gestió de la demanda.
 • Articulació d’un sistema de macrodades energètiques (big data).
 • Impulsar la recerca i la innovació en tecnologies d’estalvi i eficiència energètica. Millora dels sistemes intel·ligents de control de processos.
 • Impulsar la recerca i la innovació en l’àmbit de les tecnologies de generació elèctrica i tèrmiques mitjançant energies renovables.
 • Impulsar la recerca en l’àmbit del baix o nul consum energètic en edificació.
 • Impulsar la recerca en sistemes d’emmagatzematge d’energia.
 • Desenvolupar processos d’informació, sensibilització i conscienciació social i empresarial
  - La societat com a actor partícip en la consecució dels objectius energètics i climàtics
  - Canvis importants d’hàbits i canvis transcendents en el model de consum actual
  - Informació completa i rigorosa en matèria d’energia i les seves externalitats als mitjans de comunicació, periodistes i generadors d’opinió

 • Desenvolupar programes de formació en energia
  - Difusió dels coneixements energètics necessaris
  - Formació de personal específic qualificat

 • Donar a la societat un paper clau en la construcció del nou model energètic
  - Ciutadans i empreses en el centre de la reflexió
  - La societat catalana ha de participar en els objectius de la política energètica
  - La societat ha de implicar-se i ser corresponsable en la consecució dels objectius fixats.
eix6

Desenvolupar, en el marc europeu, la nova legislació i normativa del nou model energètic català.

 • Les normes legals bàsiques de Catalunya han d’incloure la referència al dret fonamental d’accés a l’energia
 • El Parlament de Catalunya ha d’aprovar la legislació bàsica del nou sistema energètic català:
  • Llei de Transició Energètica, que desenvolupi l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies renovables...
  • Llei del sector elèctric, Llei d’hidrocarburs..., com a reformulació de la legislació estatal
 • Desenvolupar un nou model de governança del sistema energètic català adaptat al marc d’aquest conjunt de lleis bàsiques.
eix7